Матееви 1417 ЕООД е администратор на лични данни и в това си качество спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

10.1 Дефиниции:

  • Лични данни – означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Към личните данни спадат име, ЕГН(ЛНЧ), имейл-адрес, телефон, пощенски адрес и др.
  • Обработване на лични данни – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства. Легалната дефиниция в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД съдържа и примерно изброяване на действията. Те могат да се изразят в събиране, записване, съхраняване, организиране, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Без значение е в какво се изразяват конкретните действия по обработване на личните данни. Дори самото съхраняване на лични данни, без да се извършва някаква друга дейност по отношение на тях, е достатъчно да се приеме, че е налице обработване на такава информация. Най-често дейностите по обработване на лични данни се изразяват в събиране и съхраняване на данните от администратора и предоставянето им на трети лица.

10.2 Декларация за поверителност

Декларацията за поверителност има за цел да Ви информира какви потребителски лични данни събираме в сайта на Chantale.eu, как ги използваме и как се грижим за тази информация.

  • Каква информация събираме?:

Типът информация, която Chantale.eu може да събира от клиентите си включва: име, фамилия, телефонен номер, пощенски адрес за доставка, имейл адрес, ЕИК /за фирми/ и др, като предпочитания относно нашите продукти, като цвят, размер, материал и т.н. Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни

  • Как използваме вашата лична информация?:

Начинът , по който използваме личнта информация на потребителите на Chantale.eu, е свързан със  създаването на личен профил, регистрирането, обработването и доставянето на поръчка,,  предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин или организирани от дружеството събития или игри, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за горепосочените цели, може да се свърже с Матееви 1417 ЕООД на контактите, публикувани на www.chantale.eu.

  • Как се грижим за информацията?:

Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраната за Вас информация. Chantale.еu няма да продава, отдава, търгува , умишлено да разкрива или предоставя на трети лица всякаква лична информация, получена от своите потребители, с изключение на следните случаи: 

а) ако това разкриване се изисква от закона; 

б) ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

в) информацията е необходимо да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които ни подпомагат в предоставянето на нашите стоки – куриери, счетоводители. 

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с Матееви 1417 ЕООД  на контактите, публикувани на www.chantale.eu

По закон сме задължени да съхраняваме определени данно от събраната за Вас информация, свързани с вашите поръчки, за период не по-малък от пет (5) години, независимо от това дали сте изтрили вашия профил в нашия сайт.

Фирмата ни си запазва правото да променя политиката за поверителност изцяло или частично, като всички промени се считат за валидни от деня на тяхното оповестяване на сайта.